Partnerské podmienky

 

Podmienky spolupráce

 1. Partnerský  program je provízny systém pre prevádzkovateľov webových stránok.
 2. Partner má možnosť na webovej stránke umiestniť odkaz na Našu stránku alebo konkrétne produkty z NostalgiaShop.sk. Presné umiestnenie a formát bude Partnerovi sprístupnený  po registrácií.
 3. K schváleniu je potrebné uviesť web na ktorom budu odkazy umiestnené.
 4. Odkaz nesmie byť umiestnený na stránkach ktoré nie sú v súlade so zákonom Slovenskej republiky, alebo na stránkach s pornografickým obsahom, alebo na internetových stránkach s obsahom, ktorý by mohol inak poškodiť dobré meno spoločnosti NOSTALGIASHOP. Obsah stránok nesmie porušovať práva tretej strany. Spoločnosť Nostalgiashop si vyhradzuje právo kontrolovať obsah stránok a umiestnenie Odkazov na internetových stránkach Partnerov.
 5. Partner nesmie napodobňovať vzhľad webových stránok a podstránok spoločnosti Nostalgiashop, alebo akýmkoľvek iným spôsobom budiť v návštevníkovi dojem, že stránka je vlastnená či prevádzkovaná celkovo alebo z časti spoločnosťou Nostalgiashop.
 6. V súvislosti s Odkazom nesmie Partner používať akékoľvek automatické otváranie internetových stránok bez akcie návštevníka webu, napr. autohits systémy, načítanie servera akéhokoľvek Obchodu do pop-up a pop-under okien, načítanie takéhoto servera Obchodu do iframe apod. Kliknutia na odkaz musia byť výsledkom slobodného rozhodnutia návštevníka internetovej stránky. Odkazy nesmú byť umiestňované na stránky bez obsahu a na stránky vytvorené iba za účelom zobrazovania reklám. Partner nesmie využívať rozosielanie nevyžiadanej pošty (spam) ani inú nedovolenú formu propagácie.
 7. Spoločnosť Nostalgiashop nezodpovedá za funkčnosť odkazov a technológie a zároveň nezaručuje žiadne minimálne počty kliknutí na odkaz, dobu ich realizácie.
 8. Partner nie je oprávnený akúkoľvek časť technológie alebo odkazu meniť, prenajímať, požičiavať, predávať, šíriť a ani z nich alebo na ich základe vytvárať odvodené diela alebo výrobky.
 9. Spoločnosť Nostalgiashop má kedykoľvek právo zmeniť obsah aj formu odkazu, prípadne obmedziť či pozastaviť jeho zobrazovanie na stránkach Partnera.

Odmena

 1. Spoločnosť Nostalgiashop poskytne Partnerovi za nižšie uvedených podmienok odmenu za každého prichádzajúceho návštevníka na stránky Obchodu, ktorý uskutoční nákup tovaru a od takejto kúpnej / spotrebiteľské zmluvy v zákonnej lehote neodstúpi.
 2. V prípade, že návštevník po kliknutí na Odkaz umiestnený na internetovej stránke Partnera do 30 dní od takéhoto kliknutia zakúpi akýkoľvek tovar v Obchode, riadne zaplatí jeho cenu a tovar nevráti v zákonnej lehote od jeho doručenia má Partner v takom prípade nárok na odmenu vo výške určenej z ceny Nákupu. Pokiaľ zákazníci Nášho obchodného Partnera nakúpia prostredníctvom odkazov na partnerskej stránke, bude obchodný Partner odmenený províziou. Štandardná provízna sadzba je v súčasnosti 5%.
 3. Na služby (napr. doprava) sa nárok na odmenu nevzťahuje.
 4. Odmena môže byť zvýšená na základe časovo obmedzenej akcie či dohode s Partnerom.
 5. Odmenu obdrží vždy iba ten Partner, z ktorého stránok vstúpil zákazník na internetové stránky Obchodu ako posledný. Nárok na odmenu sa nevzťahuje na vstupy zákazníka na internetové stránky Obchodu, ktoré neboli uskutočnené prostredníctvom Odkazu umiesteného na stránkach Partnera.
 6. Nárok na Odmenu a jej vyplatenie vzniká len za predpokladu, že celková výška Odmeny dosiahne najmenej 60EUR. Vyúčtovanie a vyplatenie Z technických dôvodov je pre uznanie Odmeny potrebné, aby návštevníci stránok Partnera mali vo svojom počítači povolený cookies.
 7. Partner splnomocňuje Nostalgiashop na vystavovanie faktúr (daňových dokladov) mene Partnera a zároveň sa Partner zaväzuje, že všetky takto vystavené faktúry prijme. V prípade vzniku nároku Partnera na výplatu Odmeny podľa zašle spoločnosť Nostalgiashop do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na e-mailovú adresu Partnera, príslušnú faktúru (daňový doklad) vystavenú v mene Partnera.
 8. Partner je povinný udržiavať svoje účtovné / fakturačné údaje v systéme vždy aktuálne. Partner berie na vedomie, že vyúčtovanie vždy prebieha na základe údajov, ktoré sú v systéme k poslednému dňu daného mesiaca. Partnerovi bude odmena vyplatená prevodom na bankový účet v eurách. Ak Partner neposkytne do konca daného kalendárneho mesiaca fakturačne údaje a bankové spojenie, na základe ktorých bude možné výplatu Odmeny zrealizovať, nárok na výplatu Odmeny zaniká.
 9. Odmena, na ktorú vznikol Partnerovi nárok bude uhradená spoločnosťou Nostalgiashop do konca mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom mesiaci na účet Partnera uvedený v zmluve, ak nejde o prípad nedostatočnej výšky Odmeny. Ak dôjde k zmene bankového spojenia, Partner je povinný takúto zmenu bezodkladne vyznačiť v systéme.
 10. Partner má nárok na Odmenu z nákupov, ktoré boli začaté (objednané) v čase trvania zmluvy.
 11. Partner je povinný zdaniť Odmenu podľa platného Zákona o daniach z príjmov.
 12. Výška Odmeny je určená výhradne na základe údajov spoločnosti Nostalgiashop, žiadne iné spôsoby merania či výpočtu výšky Odmeny nebudú mať účinok.
Copyright (c)2015 by NostalgiaShop.sk, Všetky práva vyhradené.